На 20.10.2022 в село Бърдарски геран, община Бяла Слатина представители на Каритас Русе проведоха първата общностна консултация на тема  „Достъп на възрастните хора до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“. Присъстваха 27 души, сред които: възрастни хора, близки на възрастни хора, медицински специалисти; представители на социални услуги и общински специалисти.

По време на общностна консултация бяха обсъдени предоставяните от държавата и общината социални и здравни услуги, до колко възрастните хора са запознати с тях, лесно ли е включването в тях, достатъчни ли са и дали има лица, които не успяват да получат необходимите им услуги.

Общностната консултация доведе до продуктивен разговор и присъстващите споделиха предизвикателствата, които срещат в ежедневието си и до каква степен социалните и здравни услуги, които използват им помагат да водят един спокоен и достоен начин на живот. Общинските представители споделиха и своята гледна точка и отбелязаха колко важни са такива срещи за местните, особено в по-малките населени места.

Общностните консултации се реализират в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg