Оказването на закрила е задължение на организациите, особено на тези активни в хуманитарната, благотворителната и социалната сфера, като „Каритас“, гарантирайки, че техният персонал (вкл. доброволци), инициативи и програми не причиняват вреда на никого, особено на децата и уязвимите възрастни хора. Това включва и отговорността да не ги излагат на риск от експлоатация или злоупотреба, включително от сексуално естество. Организациите също така носят отговорност да предпазват собствения си персонал от същото.

„Каритас“ осигурява механизми за докладване на сигнали, жалби и всякакви други опасения, без страх от последствия, в т.ч. за предоставяне на подходящ отговор и подкрепа в случай на констатирана вреда. „Каритас“ е инвестирала значителни ресурси в укрепването на стандартите за закрила по целия свят и прилаганите от нея политики и процедури са публично достъпни и могат да бъдат прочетени на тази страница:

Целта на тези документи е да гарантират, че „Каритас“ осигурява абсолютно безопасна среда за всички хора, на които е призвана да служи, както и да предпази екипа от всички свои служители и сътрудници, съвместно с които осъществява своята мисия. В случай на въпроси относно тяхното съдържание, моля обръщайте се към отговорното лице по закрила в „Каритас България“ на имейл zakrila@caritas.bg.