СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Капацитет: 30 деца с увреждания, на възраст от 2 до 18 години

Основни дейности: Кинезитерапия; логопедия; психологическа помощ; учебно-възпитателни дейности и педагогическа работа; музикотерапия; арттерапия; консултации с родители; диагностика на деца без установено заболяване и поставена диагноза; богата социална дейност – организиране и посещения на изложби, концерти, екскурзии, честване на християнски празници.

Контакт:
Теодора Герганова – управител
7013 Русе, ул. „Байкал” 10 A
тел.: 088 2071832
milosardie@caritas-ruse.bg

Страница на услугата

Капацитет: 60 места

Основни дейности: Осигуряване на подслон, храна, санитарни помещения за поддържане на лична хигиена, перално помещение, социални консултации, здравни грижи и придружаване.

Контакт:
Камен Кънчев – управител
гр. Русе, ул. „Тракция” № 25
тел: 088 4314155
cvn@caritas-ruse.bg

Страница на услугата

Капацитет: 15 места

Основни дейности: Рехабилитация; психологическо консултиране; социално-правни консултации; образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване; трудотерапия – дърводелство, биоземеделие, пчеларство, готварство; музикотерапия; арттерапия.

Контакт:
Камен Кънчев
Русе, ул. „Тракция” № 25
тел: 088 2373619
csri@caritas-ruse.bg

Страница на услугата

Капацитет: 20 места

Основни дейности: Стимулиране на образователното развитие и мотивацията за учене; психо-социално консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск; образователни, корекционни и социализиращи програми; хуманитарна помощ; детски клубове и родителски групи за взаимопомощ; разнообразна социална дейност: летни лагери, екскурзии, отбелязване на християнски празници.

Доброволци: 19, предимно ученици и студенти

Контакт:
Зорница Василева – управител
7002 Русе, ул. Богдан Войвoда 3
тел: 088 7130887
cop@caritas-ruse.bg

Страница на услугата

Капацитет: 25 места, в сграда, предоставена от Община Белене

Основни дейности: Обучение на децата и младежите за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и
справяне с обичайните житейски ситуации; индивидуална и групова работа с децата, младежите и техните семейства за развитие на потенциала им; открити спортни събития, разходки и посещения на културни и исторически обекти.

Контакт:
Дарина Добранчева – управител
гр. Белене, ул. „Христо Ботев” 11, ет. 4
тел: 088 7158117

Страница на услугата

Капацитет: 30 места, в сграда, предоставена от Общински съвет – Свищов

Основни дейности: Осигуряване на подкрепа на деца от социално слаби семейства, развиване на творчески умения, превенция
на отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот, социална интеграция, консултиране; честване на национални, религиозни и лични празници; участие в игри, представления и четения; походи сред природата; участие в арт ателиета и еко клубове.

Контакт:
Елка Иванова – управител
с. Ореш, ул. „Янтра” 1, ет.2
тел: 088 7158152

Страница на услугата

Местоположение: гр. Белене, гр. Русе, с. Бърдарски геран, с. Гостиля

Основни дейности: контрол на кръвно налягане, профилактика на декубитус, превръзки, консултации за различни видове медицинска помощ, предоставяне на помощни средства, закупуване на лекарства, помощ в домакинството, социални услуги.

Контакт:

Център за домашни грижи – Русе
Боян Щерев – управител
7013 гр. Русе, ул. „Байкал” 10а
Тел.: 088 4355437

Център за домашни грижи – Белене
Румяна Павлова – управител
5930 гр. Белене, ул. „Христо Ботев” 14
Тел.: 088 2275463

Център за домашни грижи – с. Бърдарски геран
Стоянка Даковска – управител
3259 с. Бърдарски геран, Община Бяла Слатина
Тел.: 088 7158850

Център за домашни грижи – с. Гостиля
Марияна Мравриева – управител
Тел.: 087 9482622

Страница на услугата