Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания „Св. Винкенти“ – Белене

Регистрация в АСП № 319-07

Лиценз от ДАЗД № 0859

Капацитет: 25 места, в сграда, предоставена от Община Белене.

Финансиране: Община Белене, държавно делегирана дейност

Основни дейности: Обучение на децата и младежите за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и
справяне с обичайните житейски ситуации; индивидуална и групова работа с децата, младежите и техните семейства за развитие на потенциала им; открити спортни събития, разходки и посещения на културни и исторически обекти.

Контакти: Дарина Добранчева – управител
гр. Белене, ул. „Христо Ботев” 11, ет. 4
тел: 088 715 8117
csribelene@caritas-ruse.bg