Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания „Св. Винкенти“ – Белене

Регистрация в АСП № 319-07

Лицензи от АКСУ:

  1. Лиценз № Л-3129-537 за „Информиране и консултиране“
  2. Лиценз № Л-3129-534 за „Терапия и рехабилитация“
  3. Лиценз № Л-3129-538 за „Застъпничество и посредничество“
  4. Лиценз № Л-3129-536 за „Обучение за придобиване на умения“
  5. Лиценз № Л-3129-1483 за „Подкрепа за придобиване на трудови умения“

Капацитет: 25 места, в сграда, предоставена от Община Белене.

Финансиране: Община Белене, държавно делегирана дейност

Основни дейности: Обучение на децата и младежите за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и
справяне с обичайните житейски ситуации; кинезитерапия; индивидуална и групова работа с децата, младежите и техните семейства за развитие на потенциала им; открити спортни събития, разходки и посещения на културни и исторически обекти.

Контакти: Дарина Добранчева – управител

гр. Белене, ул. „Христо Ботев“ 11, ет. 4

тел. +359 88 715 8117

csribelene@caritas-ruse.bg