КОИ СМЕ НИЕ

Каритас Русе е организация с нестопанска цел, основана през 1992 година, която осъществява социалната дейност на Католическата църква в Никополска епархия (Северна България). Организацията има изградени структури в четири населени места на територията на епархията. Каритас Русе е член на НКФ Каритас България и част от голямото семейство на Каритас Интернационалис.

Каритас Русе се бори с бедността, изключването и дискриминацията. Чрез проектите и застъпническите си кампании, чрез предоставяните социални услуги в общността и действия при бедствия, организацията ни достига до хиляди жени, деца и мъже и съдейства за постигане на социална справедливост.

Каритас Русе работи в следните програмни направления:

  • Интеграция и рехабилитация на деца и младежи с увреждания;
  • Подкрепа на деца в риск и техните семейства;
  • Настаняване, интеграция и рехабилитация на бездомни хора;
  • Здравни и социални грижи за възрастни хора;
  • Подкрепа на жертви на домашно насилие;
  • Отговор при бедствия и хуманитарни кризи;
  • Подкрепа на бежанци и търсещи убежище;
  • Организационно и духовно развитие.

В своята работа ние се ръководим от християнските ценности и принципите на:

  • състрадание, милосърдие, благотворителност, облекчаване на човешкото страдание и подпомагане човешкото развитие и достойнство;
  • подпомагане на крайно нуждаещи се, без оглед на раса, пол, възраст, народност, политически възгледи и вероизповедание.