Център за обществена подкрепа „Света Марта“ – Белене

Регистрация в АСП:  № РД01 634

Лицензи от АКСУ:

  1. Лиценз № Л-3129-537 за „Информиране и консултиране“
  2. Лиценз № Л-3129-536 за „Обучение за придобиване на умения“
  3. Лиценз № Л-3129-534 за „Терапия и рехабилитация“
  4. Лиценз № Л-3129-538 за „Застъпничество и посредничество“

Капацитет:  25 места

Основни дейности: Подкрепя семейства в риск с цел осигуряване на семейна среда за децата; работа за предотвратяването на изоставяне и институционализация; подкрепа за подобряване на грижата за децата, настанени от институции в приемни семейства; разнообразна социална дейност; стимулиране на образователното развитие и мотивация за учене; детски клубове и родителски групи за взаимопомощ; отбелязване на християнски празници; участие във фестивали и конкурси

Финансиране: Община Белене, държавно делегирана дейност

Контакти: Елка Денкова – Управител
5930 Белене, ул.“Еп. Евгений Босилков“ №1
тел: +359 882 373 532; +359 876 137 444
copbelene@caritas-ruse.bg