Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни лица

Регистрация в АСП № 319-08

Капацитет: 15 места.

Основни дейности: Рехабилитация; психологическо консултиране; социално-правни консултации; образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване; трудотерапия – дърводелство, биоземеделие, пчеларство, готварство; музикотерапия; арттерапия.

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност.

Контакти: Камен Кънчев
Русе, ул. „Тракция” № 25
тел: 0882373619
csri@caritas-ruse.bg