Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни лица

Регистрация в АСП № 319-08

Лицензи от АКСУ:

  1. Лиценз № Л-3129-537 за „Информиране и консултиране“
  2. Лиценз № Л-3129-536 за „Обучение за придобиване на умения“
  3. Лиценз № Л-3129-534 за „Терапия и рехабилитация“
  4. Лиценз № Л-3129-538 за „Застъпничество и посредничество“
  5. Лиценз № Л-3129-1483 за „Подкрепа за придобиване на трудови умения“

Капацитет: 15 места.

Основни дейности: Рехабилитация; психологическо консултиране; социално-правни консултации; образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване; трудотерапия – дърводелство, биоземеделие, пчеларство, готварство; музикотерапия; арттерапия.

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност.

Контакти: Георги Михов
Русе, ул. „Тракция” № 25
тел: 0882 697 737
csri@caritas-ruse.bg