Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“

Регистрация в АСП 319-01
Лицензи от АКСУ: 

  1. Лиценз № Л-3129-537 за „Информиране и консултиране“
  2. Лиценз № Л-3129-539 за „Дневна грижа“
  3. Лиценз № Л-3129-534 за „Терапия и рехабилитация“
  4. Лиценз № Л-3129-536 за „Обучение за придобиване на умения“
  5. Лиценз № Л-3129-1483 за „Подкрепа за придобиване на трудови умения“

Капацитет: 30 деца с увреждания, на възраст от 2 до 18 години.

Основни дейности: Кинезитерапия; логопедия; психологическа помощ; учебно-възпитателни дейности и педагогическа работа; музикотерапия; арттерапия; консултации с родители; диагностика на деца без установено заболяване и поставена диагноза; богата социална дейност – организиране и посещения на изложби, концерти, екскурзии, честване на християнски празници.

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност

Контакти: Управител – Теодора Герганова
7013 Русе, ул. „Байкал” 10 A
тел.: 0882071832
milosardie@caritas-ruse.bg