ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

– Вписва заявките и договорите в специални регистри и поддържа досиета на потребителите на социалната услуга, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни;

– Информира потребителите за начина на предоставяне на услугата и екипа, който ще работи с тях;

– Оценява индивидуалните потребности на потребителите дава предложение за ползване на услуги в ЦСРИ;

– Участва в екипни срещи за съставяне на план за работа преглед на плана на всеки 6 месеца /при дългосрочна услуга/;

– Съблюдава и проследява всички заложени дейности по случаите в ЦСРИ и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги;

– Консултира потребителите и участва в дейности и занимания с тях;

– Попълва документация в досиетата /по методика/ за всеки потребител в ЦСРИ;

– Спазва предоставената му длъжностна характеристика;

– Съдейства за осигуряване на безопасна и сигурна среда за потребителите;

– Следи за опазване на материална база от потребителите на социалната услуга;

– Предоставя водените от него досиета на управителя при осъществяване на вътрешен контрол и изпълнява възложените му задачи;

– Спазва трудовата дисциплина и вътрешно-нормативните документи на Центъра;

– Изпълнява самостоятелно или в екип и други задачи, свързани с дейността в Центъра, възложени от управителя;

– Прави предложения за планиране на нови дейности в Центъра за развитие на социалната услуга;

– Всеки месец предоставя на управителя подробна справка за изработените от него часове – по дейности и обобщена справка по образец;

– Участва в обучения, срещи, семинари, обмяна на опит, с цел прилагане на добри практики в Центъра;

– По инструкция на управителя, представлява Центъра пред официалните власти, медии и НПО, мрежови организации като отговаря за имиджа му;

– Подпомага управителя в комуникацията с компетентните общински и държавни институции в гр. Русе и други партньори на Центъра;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование и степен на образование – висше, магистър;

Професионална област – социални дейности

Професионален опит – 3 години на длъжност социален работник в социална услуга;

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ/ОБУЧЕНИЕ

– Да познава и умее да прилага нормативната уредба, свързана с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни лица;

– Добри компютърни умения – Microsoft Office, Ехcеl, Internet;

Документите се подават на: https://www.zaplata.bg/search?o=307781