Управителният съвет на Русенска католическа организация Каритас, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.16 от Устава на организацията свиква Общо събрание на сдружението на 11.06.2020 от 11.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Каритас Русе през 2019г.
  2. Приемане на финансов отчет за дейността през 2019г.
  3. Приемане на публичен доклад за общественополезна дейност през 2019г.
  4. Приемане на одиторския доклад за дейността през 2019г.
  5. Приемане на работен план и бюджет за дейността през 2020г.
  6. Избор на председател на РКО Каритас и Управителен съвет.
  7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1(един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО:

  1. Петко Йорданов Христов
  2. Елка Челестинова Дулева
  3. Даринка Кънчева Калапиш