Управителният съвет на Русенска католическа организация Каритас, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.16 от Устава на организацията свиква Общо събрание на сдружението на 06.05.2023 от 10:00, на адреса на сдружението, гр. Русе, ул.“Богдан войвода“ №3, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Каритас Русе през 2022г.
  2. Счетоводни отчети и баланс на РКО Каритас за 2022г.
  3. Доклад на експерт-счетоводителя за 2022г.
  4. Приемане на публичен доклад за обществено-полезна дейност през 2022г.
  5. Приемане на работен план и бюджет за дейността на РКО Каритас през 2023г.
  6. Избор на нов Управителен съвет.
  7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1(един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО:

  1. Страхил Веселинов Каваленов – председател на УС
  2. Нина Иванова Алексиева – член на УС
  3. Румяна Георгиева Павлова – член на УС