Проект за развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България

Продължителност на проекта: 15.07.2013 – 15.07.2016 (36 месеца)

Основна целТози Проект за развитие ще превърне съществуващи местни инициативи, които в момента се реализират неформално от доброволци в четири населени места в Северна България в организирани професионални социални услуги за деца и младежи, изпълнявани в съответствие с нормативната уредба. Проектът има за цел да създаде Центрове за работа с деца, за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в следните населени места: Белене, с. Ореш, Враца и с. Малчика.

Специфични цели:

 1. Създаване на център за обществена подкрепа за деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение в град Враца с капацитет до 20 случая годишно.
 2. Създаване на центрове за работа с деца с капацитет до 30 случая годишно в село Ореш и село Малчика.
 3. Създаване на център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания с капацитет до 30 случая годишно.
 4. Изграждане на устойчивост на създадените услуги чрез интегрирането им в местната социална политика на общинско и областно ниво.

Основни дейности:

 1. Адаптация на лицензионни документи
 2. Сформиране на експертни групи по места
 3. Осигуряване на материална база
 4. Обучения и обмяна на опит
 5. Изграждане на местна мрежа и достъп до услугата
 6. Предоставяне на социални услуги
 7. Супервизия и мониторинг
 8. Изграждане на устойчивост
 9. Популяризиране

Финансиране: Бюджетът на Проекта за развитие е 261 010 лв., от които 232 298 лв. са принос на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”.

В резултат на проекта три от четирите създадени социални услуги за деца продължиха своята работа след края на проектната дейност – центровете в Белене, Ореш и Малчика.