Проект „Популяризиране на Закон за защита срещу домашното насилие и Закона за борба с трафика на хора“

През 2008/2009 година Каритас Русе в партньорство с Център Надя, клон Русе, реализира с финансовата подкрепа на Българския Фонд на Балканския тръст за демокрация, проект: „Популяризиране на Закон за защита срещу домашното насилие и Закона за борба с трафика на хора с цел повишаване информираността на обществото за възможностите за законова защита на уязвимите групи и техните интереси и повишаване качеството и ефективността на предоставяните социални услуги”.

В рамките на проекта беше създадена неформална партньорска мрежа от институции и организации, работещи на територията на област Русе, за партньорство и взаимодействие по проблемите на трафика на хора, домашно насилие и последваща работа с жертви. С подкрепата на Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев” се изгради доброволческа група от студенти, които наблюдаваха съдебни дела в Русенския районен съд, по Закона за защита от домашно насилие, като в края на проекта с помощта на доц. д-р Петя Шопова, направиха обобщение-анализ на съществуващата практика в съда.

През месец юли се състоя областен семинар, на който беше направен задълбочен анализ на съществуващото българско и европейско законодателство в частта трафик на хора и домашно насилие, представен беше и анализа от работата на обществените наблюдатели към проекта, бяха очертани препоръки за промяна в съществуващи нормативни документи.

Проектът се развиваше и в насока оказване на психологическа, юридическа и медицинска помощ на жертви на насилие и трафик – 8 жени, преживели трафик и домашно насилие и 2 непълнолетни момичета – жертви на трафик, получиха помощ и подкрепа. В два от случаите Каритас Русе се свърза с партньорски организации от други страни и съдейства за завръщането на жените в България.

Като основен извод от дейността и от проведените множество работни срещи се очертава необходимостта от изключително сериозна и организирана работа за разкриване на услуги и повишаване на обществената чувствителност по проблемите, свързани с трафик и насилие.