Проект „Активни общности в превенцията на институционализацията на деца и младежи“

Финансиране: Съвместна финансираща програма на фондации Лале и ОАК и Каритас Германия

Цел: Създаване на  пилотен модел за профилактика на противообществени прояви и престъпления, извършвани от деца (14 – 18 години).

В рамките на 26 месеца проектът ще пробира и усъвършенства този модел в общините Русе и Враца за използването на всички ресурси, включително предвидените в от ЗБППМН мярка 3 – задължаване на непълнолетния да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението  и мярка 10 – задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото.

Планирани дейности: Изграждане на партньорска мрежа от заинтересованите страни чрез провеждане на двустранни срещи; Провеждане на 2 съвместни  работни срещи   с представители на всички заинтересовани институции от двете Общини (представител на Община, МКБППМН, ДСП на МВР, ОЗД, ДАЗД, Съд, РИО на МОНМ, Пробационна служба и представители на НПО); Създаване на мултидисциплинарна експертна група от представители изброените институции в двете общини; Създаване на доброволческа мрежа от професионалисти и заинтересовани лица към двете организации – Каритас Русе и ДРОПЛС; Обучения на доброволците; Създаване на групи за взаимопомощ за семейства на деца с девиантно поведение; Провеждане на фамилни конференции по конкретни случаи; Работни посещения от магистрати и родители в специализирани институции за деца с наказателен характер – Поправителен Дом и ВУИ с цел повишаване на разбирането от страна на възрастните, които са отговорни чрез решенията, които вземат за бъдещето на детето, в какви условия го изпращат и какъв резултат могат да очакват.

Продължителност: 26 месеца – 01.01.2010 – 28.02.2012 година

Бюджет: 111 700 лв. разпределени, както следва: за Каритас Русе: 62 110 лв; за ДРОПЛС: 49 590 лв.