До 2 356 909 човека достигнаха посланията от кампанията ни „Старостта е и наша отговорност“, която  протече в периода 5 септември – 31 октомври 2022 г. Инициативата имаше за цел да постави във фокуса на общественото внимание съществуващите политики за дългосрочни домашни грижи за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

В хода на кампанията представихме гледните точки на хора от различни региони в България, сред които: възрастни хора, близки и роднини, които полагат грижи за тях, и специалисти, работещи в сферата на грижите за възрастни хора. Чрез лични истории, текстови и визуални материали, показахме трудностите, с които ежедневно се сблъскват българските пенсионери, поради липсата на адекватни на нуждите им здравни и социални грижи в домашна среда.

Кампанията постави акцент върху необходимостта от спешен и гарантиращ устойчивост отговор на здравните и социални потребности на най-засегнатата и нарастваща група от населението в България. Това е жизнено-важен приоритет, който трябва да бъде заложен в политиката на всяко едно правителство, така че да се гарантира достъпа до професионални и отговарящи на потребностите грижи в собствения дом за всеки един възрастен човек в България.

Кампанията „Старостта е и наша отговорност!“ бе реализирана в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg