Стабилна и отговорна организация, Русенската католическа организация „Каритас“ неотклонно следва мисията да помага на бедните, слабите и нуждаещите се. Прозрачни и публично достъпни финанси осигуряват дейности от значение за местните общности. Многобройни дарители подкрепят каузи на най-уязвимите. Нови дейности разширяват терена на действие във Варна като част от Северна България.

Това стана ясно на Годишното общо събрание на Русенската католическа организация „Каритас“, проведено през почивните дни в Русе. Президентът на „Каритас“ Русе, монсеньор Страхил Каваленов –  епископ на Никополската епархия, и генералният секретар на „Каритас“ България Емануил Паташев бяха сред основните гости на събитието. Включиха се отец Патрик Виал от Свищов, енорийски отговорници от Свищов и Малчика, както и представители на социални услуги, управлявани от „Каритас“ Русе, Хуманитарните центрове на организацията в Русе и Варна, много доброволци и застъпници на организацията. Монс. Каваленов откри форума, а отец Патрик Виал изнесе духовна беседа за Добрия самарянин.

Изпълнителният директор на „Каритас“ Русе Стефан Марков представи акценти от Годишния доклад за 2022 година. Изтъкна успешната работа на различните социални услуги, управлявани от организацията като делегирани дейности: в подкрепа на деца със специални нужди, деца от рискови семейства, бездомни лица и възрастни хора. Участниците научиха подробности за подкрепата, предоставена на хилядите бежанци от войната в Украйна, потърсили подслон в Северна България, чрез Хуманитарните центрове в Русе и Варна. Традиционно за подобен форум, изпълнителният директор на „Каритас“ Русе подчерта благодарността си към всички, които осъществяват дейностите в изпълнение на мисията и ценностите на организацията.

Като основно достижение през изминалата година бе подчертано териториалното разширяване към Варна чрез два важни акцента: успешната работа на открития Хуманитарен център за подкрепа на бежанците от Украйна и спечелването на конкурс за доставка на нова социална услуга: защитено жилище за лица с трайни умствени увреждания. Стефан Марков подчерта заслугите на Йордан Кателиев за работата на Хуманитарния център във Варна и благодари на монс. Каваленов за вдъхновението и подкрепата в процеса на кандидатстване за Защитеното жилище.

Специално признание за отдаденост и неуморна работа получи и счетоводителят на „Каритас“ Русе Мария Крумова, която на свой ред представи годишния финансов отчет пред Общото събрание. Два качествени акцента бяха подчертани: успешно преминат одит от страна на Община Русе без никакви забележки, както и отличната обратна връзка от Агенцията по качеството на социалните услуги.

Генералният секретар на „Каритас“ България Емануил Паташев поздрави русенската организация за активната дейност и разнообразните инициативи в годината, когато навърши 30 години. Теодора Герганова, управител на ДЦДМУ „Милосърдие“, подчерта заслугите на „Каритас“ и Католическата църква за това екипите на социалните работници да се чувстват сигурни и подкрепени в динамични ситуации.

Членовете на Общото събрание гласуваха без забележки бюджета за 2023 година. Беше преизбран досегашния Управителен съвет в състав: монс. Страхил Каваленов, президент, и членове Румяна Павлова и Нина Алексиева. Участниците потвърдиха приоритетите за 2023, по които вече се работи: развитие на социалните услуги спрямо новите законови изисквания; активна дейност на Хуманитарните центрове в Русе и Варна; разнообразни дейности за успешна интеграция на бежанците от войната в Украйна.