Повече от 60 участници събра днешната дискусия „Предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването на качествена и достъпна дългосрочна грижа за възрастните хора в България“, организирана от „Каритас България“ и „Каритас Русе“ в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Ректорът на университета проф. д-р инж. Пламен Кангалов, председателят на Общото събрание и председател на Общинския съвет в Русе акад. Христо Белоев, заместник-областният управител Георги Георгиев и изпълнителният директор на „Каритас Русе“ Стефан Марков поздравиха участниците и изразиха подкрепа за инициативата.

Академичният форум потърси в дискусионна форма отговори на въпросите за предимствата и предизвикателствата пред младите хора да се включат в процеса по предоставяне на грижи за възрастните. Една трета от присъстващите споделиха, че имат близки възрастни хора, които се ползват от различни здравни или социални услуги и грижи.

Кремена Цанева от екипите на „Каритас“ направи презентация на финално изследване за дългосрочните грижи в домашна среда – напредък, предизвикателства и предложения за подобряване през погледа на организацията.

„За да има стабилност в процесите, трябва по-голяма ангажираност на национално ниво. Необходимо е този тип интегрирани услуги да се превърнат в държавно делегирани дейности. Изводите и препоръките от изследването на „Каритас“ са много ценни и адекватни, предизвикателство е да стигнат до вземащите решения, които да ги превърнат в нови политики и законодателство“, коментира доц. д-р Валентина Василева, ръководител на катедра „Педагогика“ и академичен преподавател по дисциплини, свързани с грижите за възрастните хора.

„В развитите европейски страни се обръща внимание на процеси, свързани дори с планиране на остаряването, с изследователската и основана на знанието практика“, каза ас. Дима Спасова, преподавател в катедра „Педагогика“. Тя предложи бъдещо партньорско проучване на дефицити в предлагането на грижи в домашна среда, в което да се включат сериозни доставчици с опит като „Каритас“, академичните изследователи и държавните структури като Агенцията за социално подпомагане.

Русенският университет предоставя академичен капацитет и адекватно теоретично обучение на преподаватели и студенти от различни специалности в три факултета: „Природни науки и образование“, „Бизнес и мениджмънт“ и „Обществено здраве и здравни грижи“. Младите хора получават нужната подготовка, която би ги подпомогнала да реализират придобитите знания, умения и компетенции в професионална среда.

Професионалистите в предоставянето на грижи в домашна среда имат нужда от ефективни практически обучения за това как се гледат възрастни хора; от издигане на престижа на работата им, от по-добро заплащане, коментираха участниците в дискусията. Около една трета от студентите в залата потвърдиха, че виждат бъдещето си в Русе, след като завършат.

По време на дискусията беше представена и добра практика на „Каритас – Русе“ от Белене: Центърът за домашни грижи за възрастни хора работи с екип от четирима души и се грижи за около 70 души на територията на дунавския град.

„За да съществува един такъв център, общината трябва да припознае тази грижа в дома, която е и социална, и медицинска. Каритас имахме десетилетен европейски опит, който пренесе модела и у нас. За да работи, е нужно съчетаването на усилия на държавата, на местните власти, на дарителите и на самите доставчици“, разказа изпълнителният директор на Каритас Русе Стефан Марков. „За да го има отприщването в сектора обаче, е нужна свобода. Свобода, която да позволи развитието на този тип услуги и грижи. Защото залогът е голям: нашите родители, нашето бъдеще“, заключи Марков.

Публичната дискусия се провежда в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.