Между 17-18 и 26-27 Март 2015 година екипът на Център за обществена подкрепа „Том Сойер” премина обучение, проведено от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, целта на което беше надграждане на професионалния опит на специалистите при работа с деца с девиантно поведение и противообществени прояви.

Първата част от обучението беше фокусирана върху работата със специфични случаи на деца в конфликт със закона (особено деца в суициден риск и деца употребяващи психоактивни вещества). Лектор беше Георги Кирилов (клиничен психолог и преподавател в Софийски Университет „Климент Охридски”), който включи в обучението следните теми: „Възможни области на корекционни въздействия”, „Фази на психосексуално развитие на човека и корелация с поведенчески и психоемоционални девиации”, „Видове интервюта при работа с доброволни и недоброволни потребители”, „Разпознаване на травмите и работа с деца жертви” и „Агресия, видове агресия, интервенции”.

Акцент беше поставен и върху планирането и управлението на случаи при деца с девиантно поведение и противообществени прояви, както и работа със семействата на тези деца. Лектор на тази част беше Диана Велкова (клиничен психолог), а основни теми бяха „Формулировки по случай, работни хипотези, цели на работата”, „Същност, етапи и особености при управление и проследяване на случая”, „Интервюто като социална ситуация и интервенция” и „Психологични техники в интервюирането”. Тя сподели и позитивния практически опит на Фонда за превенция на престъпността при работата си с деца с отклоняващо се поведение и такива в конфликт със закона.