На 22.07.2016 г. в конферентната зала на хотел Дунав се проведе Кръгла маса на тема „Превенция на отпадане от образователната система и приобщаване на ромските деца, чрез качествени и успешни образователни практики”.

На Кръглата маса бяха представени дейности по превенция на отпадане от образователната система и споделени добри практики за приобщаване и мотивиране на ромските деца да посещават редовно училище. Събитието се осъществи във връзка с дейностите на проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него”. Бенефициент е Община Русе в партньорство с Русенска католическа организация „Каритас”. Проектът се реализира по Норвежки финансов механизъм BG12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” (ПО 29). Целта на проекта е създаване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, с капацитет 15+1 места. Целевата група ще бъдат жени пострадали от домашно насилие и/или насилие, основано на полов признак. Планира се в Кризисния център да се предоставят 15 услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак /краткосрочно настаняване, консултиране, психологически, информационни услуги, застъпничество, правни консултации и др./. Кризисният център ще включва комплекс от дейности, насочени към защита, оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране и помощ за реабилитиране.