Възрастните хора в България са една от най-уязвимите групи – по отношение на доходи, качество на живот и социална изолация. Те често са оставени сами на себе си, извън дневния ред на обществото, като никому ненужни хора.

В днешния ден, посветен на възрастните хора, изразяваме надеждата си, че е настъпило времето, в което възрастните хора ще станат естествена част от обществото, от общността, от семейството и ще могат да изживеят и тази част от живота си спокойно и достойно.

Всички ние, от „Каритас”, ще продължаваме – чрез ежедневните си действия в подкрепа на  възрастните хора, да превръщаме тази надежда в реалност. Затова, наред с досегашните услуги „Домашни грижи на „Каритас“ и Дневен център за възрастни хора, стартираме и новата инициатива „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, чрез която целим да окажем влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи за една от най-уязвимите групи в българското общество.

В България липсва гарантиран достъп на възрастните хора (65+) до качествени, разнообразни и достъпни като цена здравни, социални и интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността и в домашна среда. Развитието им се случва бавно, в недостатъчен обем и мащаб и не осигурява адекватен отговор на нарастващите здравни и социални нужди на възрастното население в България.

Тежката пандемична ситуация още по-осезаемо потвърждава това и откроява по-ясно проблемите, свързани с недостатъчната и на места липсваща здравна и социална подкрепа. Нужно е преосмисляне на ефективността на мерките в политиката за дългосрочна грижа във време, когато предстоят процеси на оценки и разработване на нови стратегически, програмни, нормативни документи и особено в отговор на ситуацията на пандемия и необходимия период на възстановяване след нея.

Затова, в рамките на инициативата, ще проведем изследване на изпълнението и адекватността на мерките, заложени във водещи национални политически документи, в които е залегнала темата за дългосрочната грижа; ще изработим препоръки за актуализиране на ангажиментите на държавата и за насърчаване на участието в застъпничеството за адекватна политика за дългосрочна грижа на по-широк кръг от граждански организации; повишаване чувствителността към проблема на широката общественост, чрез провеждането на кампания в социалните медии.

Ще реализираме инициативата заедно с партньорите ни от мрежата на „Каритас“ в страната, които работят на първа линия, оказват директна подкрепа на възрастните хора и добре познават техните нужди. Ще привлечем за участие и представители на всички заинтересовани страни (възрастни хора, експерти от общини, граждански организации, публични институции, лични лекари, социални работници, управители на услуги, хора, грижещи се за свои близки възрастни и под.) и ще представим и тяхната гледна точка по темата.

Предоставяйки инструмент (анализ и препоръки) за влияние върху националната политика за дългосрочна грижа на граждански организации, политици и експерти, в дългосрочен план ще допринесем за гарантиране на правото на възрастните хора на достъп до качествена дългосрочна грижа в домашна среда и в общността.

Проектът „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора. 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg