Център за работа с деца в риск – Ореш

Лиценз от ДАЗД № 0859

Капацитет: 30 места, в сграда, предоставена от Общински съвет – Свищов.

Основни дейности: Осигуряване на подкрепа на деца от социално слаби семейства, развиване на творчески умения, превенция
на отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот, социална интеграция, консултиране; честване на национални, религиозни и лични празници; участие в игри, представления и четения; походи сред природата; участие в арт ателиета и еко клубове.

Контакти: Елка Иванова-управител
с. Ореш, ул. „Янтра” 1, ет.2
тел: 088 715 8152