Проект „Близо един до друг“

Партньори: Каритас Русе; Превантивно-информационен център, Ръсе

Период на реализация: Декември 2010- Юли 2013 (32 месеца)

Бюждет:  94 906 лв.

Основна цел: Преодоляване на процесите на детска бедност при обхванати от образователната система деца, от 3-ти до 6-ти клас, представители на уязвими групи (роми, социално слаби, застрашени от ранно отпадане от училище).

Подцели: 
1. Намаляване риска от отпадане от училище за деца, застрашени от ранно отпадане, чрез комплексен педагогически, психологически и социален подход на интервенция;
2. Намаляване на социална и културна изолация чрез въвличане на деца от рискови групи в съвместни интегрирани дейности с деца от не-рискови;
3. Насърчаване на ефективният диалог семейство – училище;
4. Установяване на причините довели съответно до успешна или неуспешна адаптация към преминаването в начален курс.