Позиция на „Каритас България“ по повод Международния ден на семействата, 15 май

Във връзка с Международния ден на семействата, по-малко от две седмици преди изборите за Европейски парламент, „Каритас България“ призовава кандидатите за евродепутати да защитават семейния живот и интересите на семействата, след като бъдат избрани. Европейският съюз и неговите държави членки се нуждаят от по-благоприятни политики за семейството. Семейството е основната част от обществото и един от трите основни стълба на всяко справедливо общество, заедно с приобщаващия пазар на труда и механизмите за социална защита.

Създаването на благоприятни за семейството политики, които са от полза за всички, е необходимо за бъдещето на Европа. Във връзка с това, е наложително европейските лидери да изпълнят ангажимента си към Европейския стълб на социалните права и да гарантират защитата на семействата.

Семействата в Европа са изправени пред риск от бедност или социално изключване по отношение на достъпа до жилище, образование, здравеопазване и достоен труд и се борят да осигурят по-добро бъдеще за децата си. Налице е неотложна необходимост от въвеждане на политики, насочени към справяне с продължаващия демографски упадък в Европа и с нарастващите равнища на бедност и неравенство.

Инвестирането в семействата е инвестиране в обществата. Укрепването на социалното положение на семействата е от полза за благосъстоянието на бъдещите поколения, тъй като допринася за постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие, по-специално цел 1: изкореняване на бедността, цел 5: равенство между жените и мъжете, цел 10: намаляване на неравенствата, и цел 16: справедливи и приобщаващи общества.

„Каритас България“ препоръчва на членовете на Европейския парламент, които скоро ще бъдат избрани, да допринесат за подобряване на условията на живот на най-нуждаещите се семейства, като се основават на и доразвиват постиженията на предишния Парламент, като например гаранция за по-добър живот на децата и директивата за баланс между професионалния и личния живот. По този начин те ще направят своя принос, за да гарантират, че никой не е изоставен и всички деца могат да се радват на светло бъдеще.