В средата на м. март 2020 г. ще стартира родителска група за родители на  деца със специални нужди от 0-7 г. по програма „Да пораснем заедно плюс“  на УНИЦЕФ.

Програмата ще се проведе в Дневен център „Милосърдие“, с адрес: ул. Байкал 10 а, в рамките на работното му време.

Времетраенето на всяка от 11-те работилници по програмата е 2 астрономически часа, в  продължение на 11 седмици – веднъж седмично.

Моля да се запознаете подробно с програмата и при желание да заявите Вашето участие на тел.: 0887 327 672 – Теодора Герганова.
Участието в програмата е безплатно!

1. Цел на програмата „Работилница за родители плюс“

Работилницата цели, чрез фасилитиран процес на обмяната на информация, опит, знания и умения, да подкрепи родителите да реализират своя родителски потенциал, който да промотира благополучието на цялото семейство.

Основна цел на програмата е да създаде подкрепяща и развиваща среда, в която заедно родители и водещи:

– обменят идеи и споделят за собственото си родителстване;

– опознават себе си по-задълбочено като родители;

– научават ефективни стратегии, за справяне с допълнителни затруднения в живота си;

– обсъждат начините, по които се отнасят към децата си;

– научават други възможни начини, за отглеждане и развиване на децата си.

Запознават се също с различни научни гледни точки свързани с:

– позитивното взаимодействие между родители и деца;

– родителство, базирано на най-добрия интерес на детето.

• Може би, не получих отговорите които очаквах, но получих отговорите от които се нуждаех.

(мнение на родител, преминал работилницата)

2. Целева група участници

Програмата „Работилница за родители плюс“ е предназначена за родители на деца със специфични потребности в предучилищна възраст (до седем години) (деца със закъснения в развитието и допълнителни образователни потребности и рискове за развитието). Опитът от провеждани работилници, показва, че е добре в една група, да участват родители на деца от различни възрасти, които са достигнали различни етапи на опит и осъзнаване на ситуацията.

Нашият опит досега показва, че съвместното участие на родителите на деца с различни специфични потребности, позволява на участниците да чуят различни родителски перспективи, вместо да бъдат пречка за разбирането. Родителите също така съобщават, че използват наскоро научени умения с другите си деца, които се развиват типично.

(мнение на водещ на работилница)

3. Същност на програмата

Програма „Работилница за родители плюс“ се състои от 11 теми. През темите преминават заедно водещи и родители. Максимума родители в една група е 12 души, тъй като доверието между участниците се създава по-бавно в по-големи групи, те имат по-малко възможности да говорят, а дейностите продължават по-дълго. Ако една група има по-малко от шест родителя, груповата динамика се губи, качеството на дискусиите и обемът на конструктивния обмен на опит намалява. Според повечето водещи на работилници, група от осем родители е идеална за качествена работа.

Всяка седмица, групата разглежда в последователност една от темите, разписани в програмата. Седмичните срещи са с продължителност един – два астрономически часа.

4. Водещи на работилницата

Седмичните срещи се ръководят от екип от двама или трима обучени водещи. Програмата е силно структурирана, така че семинарите могат да се провеждат от експерти с различен опит в този тип работа с родители и / или деца със специфични потребности.

5. Отделни теми на работилниците

Всяка тема е отделен елемент, но също така и неразделна част от програмата. Никоя работилница не може да се проведе отделно или да се прескочи, защото ще промени разписаните концепция и цели, формиращи цялостното съдържание.

Теми на работилницата

Цели

1. Тема:

Всяко дете е специално, всеки родител е специален!

– Запознаване с целите на работилницата, съгласуване на   целите и методите в работилницата.

– Признаване на трудностите в родителската роля и   приемане на участието в програмата, като реализиране на правото на подкрепа   за родителството.

– Засилване на фокуса върху собствения субективен опит в   родителството и извеждане на сходствата с опита на останалите родители.

– Засилване на фокуса, върху личностното израстване на родителя.

2. Тема:

Между очакванията и приспособяването

– Представяне на процеса на приспособяване на родителя   към родителство на дете със затруднения в развитието.

– Осмисляне на процеса на приспособяване към състоянието   на детето.

– Идентифициране   на ефективни стратегии за справяне с проблемите.

3. Тема:

Четирите стълба на родителството

– Осъзнаване   на собственото разбиране за добро родителство.

– Запознаване   с четирите стълба на родителството в най-добрия интерес на детето.

– Поставяне под върос личните родителски практики.

4. Тема:

Родителски цели и психологични нужди на детето.

– Представяне на основни психологически нужди.

– Повишаване   на разбирането на нивата на потребностите при родителите – при връзката им с   тените деца (през детската преспектива)

– Засилване на фокуса върху родителите цели и начините им за постигане.

5. Тема:

Всичките ни деца и как ги обичаме.

– Опознаване на нуждите на детето и индивидуалните   различия.

– Повишаване на чувствителността по посока на проява на   емпатично разбиране на състоянието на детето.

– Повишаване   на разбирането за собствения емоционален диалог който водим с детето.

6. Тема

Чуването – важно родителско умение

– Опознаване на принципите на качественото чуване и   приемане на другия.

– Осъзнаване на собствените начини за чуване.

– Подобряване на уменията за активно чуване.

7. Тема:

Как детето научава за света.

– Осъзнаване на значимостта на ролята на родителя като   медиатор между детето и останалия свят.

– Повишаване на чувствителността за идентифициране на   възможните ресурси за опознаване на света.

– –   Увеличаване на готовността за създаване на стимулиращи условия за детска игра.

8. Тема:

Граници: защо и как?

– Повишаване   на знанията за начините за придобиване на самоконтрол и родителски методи за насочване на   детето.

– Осъзнаване   на ефиктивността на личните методи за себе напътстване;

– Повишаване   на разбирането за съществуването на различни начини за подкрепа на детето, за правилното   поставяне на граници и очаквания.

– Осъзнаване   на начините чрез които се дават разрешения, очаквания и Аз – съобщения.

9. Тема:

Родителски отговорности

– Повишаване на знанията за правилата (преговори, последствия   от неспазването на правилата).

– Повишаване на знанията за типовете отговорности и   повишаване на осъзнатостта на собствените поети родителски отговорности.

– Преглед на други важни теми.

10. Тема:

Да си родител: влияние и избори

– Засилване на фокуса върху влиянието на собствения опит   през детството върху настоящото родителско поведение.

– Разпознаване на промените във функционирането на   семейството след раждането на дете със затруднения в развитието.

– Засилване на фокуса в извеждането на трудностите и   проблемите във взаимоотношенията между членовете на семейството и по-широката   среда.

– Подобряване на уменията за справяне със стреса.

11. Тема:

Краят и новото начало

– Повишаване на информираността за вътрешни и външни   източници на сила и подкрепа на родителите.

– Повишено познание за неблагоприятното въздействие на   собственото емоционално състояние върху родителското поведение и детето.

– Подобрени умения за справяне със стреса, гнева и   управление на настроенията

– Идентифицирани потенциални източници на подкрепа.

– Отчитане на собственото израстване като родител.

– Финална оценка на програмата.

– Завършване на груповата работа и планиране на бъдещето.6. Ползи от програма „Работилница за родители плюс“

• споделяне – родителите се чувстват по-малко самотни;

• идентификация –усещане за част от група родители в сходна ситуация

• приемане на помощ от опитни хора – хората приемат по-лесно помощ от други, които ги разбират;

• проучване –проучване на различни перспективи, ценности, убеждения, подходи и методи.

• взаимопомощ –даването на подкрепа на други сходно положение, укрепва собственото самочувствие.

• социален обмен и приемане – хората се нуждаят от чувство за принадлежност и приемане, което се случва лесно в група с други хора със сходен опит.