ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Извършва професионалните си задължения в специализиран кабинет за индивидуална логопедична работа;
 2. Извършва логопедична работа с потребителите, включваща: диагностика, терапия и консултиране;
 3. Работи в групи за полудневна и дневна грижа с деца, които посещават масово училище, за поддържане на добро ниво на грамотност и постигане на максимални резултати в училище и с деца в предучилищна възраст;
 4. Подкрепя децата в тяхната адаптация към училищната среда и подпомага тяхната самоподготовка;
 5. Поддържа връзка с ресурсните учители на децата, посещаващи масови учебни заведения и потребители на центъра и съдейства за достигане на държавните образователни изисквания към тях;
 6. Съставя графици за работа с потребителите;
 7. Води индивидуална документация за всеки потребител, отразяваща работата му;
 8. Участва в екипни срещи за съставяне на оценка на потребностите, план за грижи и преглед на плана за грижи на 6 месеца за всеки потребител; доклади за настъпила промяна в здравословното състояние на децата на 3 месеца;
 9. Провежда консултации и обучение на родителите на потребителите, с цел домашна рехабилитация;
 10. Съставя ежемесечен отчет за работата си, който предоставя на ръководителя;
 11. Осъществява сътрудничество с външни специалисти в неговата професионална сфера и предлага на ръководителя включване в обучения, срещи, семинари, обмяна на опит, с цел професионалното му усъвършенстване и прилагане на добри практики;
 12. Опазва живота и здравето на децата, с които работи и следи за спазване на техните права и интереси. Изпълнява своите функции, като се ръководи от основните принципи на Етичния кодекс на работещите с деца; Участва в храненето, ежедневното битово и хигиенно обслужване на децата;
 13. Отговаря за техниката и обзавеждането на работното си място;
 14. Отговаря за съхраняването на документацията, свързана с работата му, и необходимата организация на работното място.

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Образование и степен на образование:  висше – магистър

Професионална област – Логопедия;

Професионален опит  –  2 години / ще се разглеждат кандидатури и без опит, но стажът по специалността е с предимство/.

Допълнителна квалификация/обучение/ умения

 1. Да познава и умее да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Център “Милосърдие”;
 2. Добри компютърни умения – Microsoft Office, Internet

CV и диплома, моля да бъдат изпратени на имейл office@caritas-ruse.bg . До интервю ще бъдат допуснати само одобрени кандидатури. Повече за обявата може да намерите на https://www.zaplata.bg/drugo/rousse/451165/logoped-v-dneven-tsentar-za-detsa-s-uvrezhdaniia-milosardie/