Публична дискусия на тема „Предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването на качествена и достъпна дългосрочна грижа за възрастните хора в България“ организира „Каритас“ Русе на 27 февруари в град Русе в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя е част от проекта „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ .

По време на срещата участниците ще обсъдят въпроси, свързани със значението на предоставянето на комплексни социално-здравни услуги за възрастните хора (над 65-годишна възраст) с хронични заболявания в домашна среда и в общността, необходимостта от професионална подготовка на бъдещи специалисти по социална работа и здравни грижи, в т.ч. ролята на местните и национални публични институции в процеса по координиране на мерки и инструменти в сферата на дългосрочната грижа.

Публичната дискусия се провежда в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.